داوطلبان گرامی

لطفا بعد از مطالعه دقیق اطلاعیه، جهت ثبت نام اولیه به سایت معهد به نشانی http://hiis.ir مراجعه کنید.