جهت ثبت نام اولیه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به سایت معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران به آدرس https://hiis.ir مراجعه نمایید.