ردیـــف بــــاحــــث مـــــوضـــــــوع مشـــــــرف منـــاقــــش سال تحصیلی
نـــــام نام خانوادگی
۱ حلیمه آژ الزینه فی القرآن الکریم د.محمد ابراهیم ساعدی شیخ محمد نبی مخلوقی ۸۸-۸۹
۲ خدیجه احمد خواه الابتلاء فی القرآن الکریم شیخ عبدالظاهر سلطانی د.محمد ابراهیم ساعدی ۸۸-۸۹
۳ مریم احمدی الاحسان فی القرآن الکریم خانم ژیلا مرادپور شیخ علی صارمی ۸۸-۸۹
۴ فاطمه احمدی تعامل الزوجین فی القرآن الکریم خانم ژیلا مرادپور شیخ جهانگیر اسماعیلی ۸۸-۸۹
۵ سلیمه انصاری دراسه الشک فی القرآن الکریم شیخ علی مرادی شیخ علی صارمی ۸۸-۸۹
۶ حلیمه بحری دراسه سوره الانعام من حیث العقیده شیخ علی مرادی عبدالظاهر سلطانی ۸۸-۸۹
۷ عایشه بهروز عماره الارض فی القرآن الکریم شیخ اسحاق غلامی شیخ عبد القادر اکرامی ۸۸-۸۹
۸ فاطمه تسلیمی الذکر والدعاء فی القرآن الکریم شیخ شیخ جهانگیر اسماعیلی خانم ژیلا مرادپور ۸۸-۸۹
۹ فهیمه توفیقی التعبیر القرآنی فی التقدیم والتاخیر شیخ عبدالظاهر سلطانی د.ابراهیم  زارعی فر ۸۸-۸۹
۱۰ حلیمه جلالی التکرار فی القرآن الکریم د.ابراهیم  زارعی فر عبدالظاهر سلطانی ۸۸-۸۹
۱۱ آمنه حاجی طالبی الاشتقاق الاکبر فی الفاظ القرآن المختلفه فی الحرف الاول و المتشابه فی الثانی و الثالث (نحو ج ر ح ر ف ی ب س شیخ عبدالظاهر سلطانی شیخ عبد القادر اکرامی ۸۸-۸۹
۱۲ حمیده حسن زاده الجمالیه الایقائیه فی سوره مریم شیخ علی مرادی شیخ علی صارمی ۸۸-۸۹
۱۳ فاطمه خمینه الذین یحبهم الله فی القرآن الکریم خانم ژیلا مرادپور د.محمد ابراهیم ساعدی ۸۸-۸۹
۱۴ ثنا دربخش القمر فی القرآن الکریم شیخ محمد نبی مخلوقی خانم ژیلا مرادپور ۸۸-۸۹
۱۵ آمنه دریانورد مراحل تکوین الجنین من منظر القرآن شیخ علی مرادی خانم ژیلا مرادپور ۸۸-۸۹
۱۶ لیلا دست پیش الماء بین ا لعلم و القرآن الکریم                                                   شیخ علی صارمی شیخ اسحاق محمدی ۸۸-۸۹
۱۷ زلیخا رحمانی التفکر فی القرآن الکریم خانم ژیلا مرادپور شیخ علی صارمی ۸۸-۸۹
۱۸ فوزیه رحیمی الجن فی القرآن الکریم شیخ عبد القادر اکرامی سید محمد شریف هاشمی ۸۸-۸۹
۱۹ فاطمه رادیوی الشفاعه فی القرآن الکریم شیخ محمد امینی شیخ محمد نبی مخلوقی ۸۸-۸۹
۲۰ مریم رئیسی الخوف فی القرآن الکریم شیخ شیخ جهانگیر اسماعیلی شیخ اسحاق غلامی ۸۸-۸۹
۲۱ آمنه ساحلی زادگان الوعد والوعید فی القرآن الکریم د.محمد ابراهیم ساعدی عبدالظاهر سلطانی ۸۸-۸۹
۲۲ فاطمه ساحلی زادگان الأخلاق القرآنیه  فی تصرفات المالیه د.محمد ابراهیم ساعدی شیخ اسحاق محمدی ۸۸-۸۹
۲۳ آمنه ساربانی البیئه البحریه فی القرآن الکریم شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ علی مرادی ۸۸-۸۹
۲۴ آمنه صحراگرد السیر و السیاحه فی القرآن الکریم شیخ علی صارمی شیخ محمد نبی مخلوقی ۸۸-۸۹
۲۵ سلمه عامری لمسات الأخلاقیه فی سوره یوسف شیخ علی صارمی د.محمد ابراهیم ساعدی ۸۸-۸۹
۲۶ امینه عبدالله زادگان الیسر فی القران شیخ علی مرادی شیخ جهانگیر اسماعیلی ۸۸-۸۹
۲۷ فاطمه قائدیان الاشتقاق الاکبر فی الفاظ القرآن المتشابه فی الحرفین الثانی و الثالث و المختلفه فی الحرف الاول ( رم . ه ق .ط ف هـ ن رک هـ ب ) شیخ عبد القادر اکرامی د.ابراهیم  زارعی فر ۸۸-۸۹
۲۸ زینب ملاحی الآیات الاجتماعیه فی سوره الحجرات شیخ علی صارمی سید محمد شریف هاشمی ۸۸-۸۹
۲۹ زهرا ملاحی الأمثال فی القرآن الکریم د.ابراهیم  زارعی فر شیخ اسحاق غلامی ۸۸-۸۹
۳۰ حنیفه هاشمی الإخلاص فی القرآن الکریم خانم ژیلا مرادپور عبدالظاهر سلطانی ۸۸-۸۹
۳۱ امینه یوازی مهریه النکاح فی القرآن الکریم شیخ عبد القادر اکرامی شیخ جهانگیر اسماعیلی ۸۸-۸۹
۳۲ نازیلا عبداللهی تکریم الانسان فی القرآن الکریم شیخ اسحاق غلامی شیخ محمد نبی مخلوقی ۸۸-۸۹
۳۳ هاجر شماسنگ التحیه فی الاسلام شیخ جهانگیر اسماعیلی شیخ اسحاق غلامی ۸۸-۸۹
۳۴ فریده علی پرستان امراض القلوب فی القران شیخ عبد القادر اکرامی عبدالظاهر سلطانی ۸۸-۸۹
۳۵ آمنه سرسور منهج دعوه الانبیاء فی القرأن الکریم شیخ اسحاق محمدی سید محمد شریف هاشمی ۸۸-۸۹
۳۶ سمیه اسکندریان دور المرأه فی القصص القرآنیه د.محمد ابراهیم ساعدی شیخ علی مرادی ۸۸-۸۹
۳۷ آمنه دژبان تربیه الاولاد فی القرآن خانم ژیلا مرادپور دکترزارعی فر ۸۸-۸۹
۳۸ سکینه احمدی النبات  فی القرآن سیدمحمد شریف هاشمی شیخ علی مرادی ۸۹-۹۰
۳۹ لیلا احمدی   التوحید فی قصه ابراهیم  فی القرآن خانم ژیلا مرادپور سید محمد شریف هاشمی ۸۹-۹۰
۴۰ فوزیه احمد زاده الحریه فی القرآن شیخ علی صارمی شیخ عبدالظاهر سلطانی ۸۹-۹۰
۴۱  فاطمه امرالی آیات المتناظره فی قصه آدم خانم ژیلا مرادپور د.ابراهیم  زارعی فر ۸۹-۹۰
۴۲ مریم اغنیایی ابدال حروف المعانی  فی القرآن د.ابراهیم  زارعی فر شیخ عبدالقادر اکرامی ۸۹-۹۰
۴۳ شیرین آگاه  المناسبه بین الآیات فی سوره السجده شیخ عبدالظاهر سلطانی شیخ اسحاق محمدی ۸۹-۹۰
۴۴ فاطمه بوطیوری الملائکه  فی القرآن شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ علی صارمی ۸۹-۹۰
۴۵ مریم حسین زاده مدرسه اهل التفسیر فی بلاد فارس شیخ علی مرادی شیخ عبدالظاهر سلطانی ۸۹-۹۰
۴۶ عایشه دین دوست الحوار  فی القرآن شیخ علی مرادی شیخ اسحاق غلامی ۸۹-۹۰
۴۷ گلناز راست بالا  خصائص المجتمع الإسلامی  فی القرآن شیخ اسحاق محمدی شیخ علی مرادی ۸۹-۹۰
۴۸ فاطمه رحمانی اعضاء الانسان  فی القرآن سید محمد شریف هاشمی خانم ژیلا مرادپور ۸۹-۹۰
۴۹ آمنه رحیمی السکینه  فی القرآن خانم ژیلا مرادپور شیخ جهانگیر اسماعیلی ۸۹-۹۰
۵۰ عایشه زارع زاده رؤیه الله فی الآخره شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ علی مرادی ۸۹-۹۰
۵۱ مریم سعیدی إعجاز الذکر و الحذف فی القرآن د.ابراهیم  زارعی فر شیخ عبدالقادر اکرامی ۸۹-۹۰
۵۲ شیخه سعیدی الفروق اللغویه فی الکلمات ( …)  القرآن الکریم خانم ژیلا مرادپور شیخ عبدالظاهر سلطانی ۸۹-۹۰
۵۳ حوا سلیمانی پلی تفسیر التحلیلی فی سوره الطارق  شیخ اسحاق غلامی شیخ علی صارمی ۸۹-۹۰
۵۴    فاطمه گل شهابی الحسد فی القرآن شیخ علی مرادی شیخ محمد نبی مخلوقی ۸۹-۹۰
۵۵ مهدیه صمیمی الشکر  فی القرآن د.محمد ابراهیم ساعدی شیخ علی صارمی ۸۹-۹۰
۵۶ فاطمه جهان ماهیگیران الاشتقاق الأکبر فی القرآن المبدوء بحرفی (الفاء و الراء ) شیخ عبدالظاهر سلطانی شیخ اسحاق غلامی ۸۹-۹۰
۵۷ مریم محمدی الدراسه البلاغیه فی قصه موسی د.ابراهیم  زارعی فر شیخ عبدالقادر اکرامی ۸۹-۹۰
۵۸ منیره مدنیان تفسیر التحلیلی فی سوره الأعلی خانم ژیلا مرادپور شیخ محمد نبی مخلوقی ۸۹-۹۰
۵۹ عزیزه مقیمی الاشتقاق الأکبر فی القرآن المبدوء بحرفی (النون و الفاء ) شیخ عبدالظاهر سلطانی د.ابراهیم  زارعی فر ۸۹-۹۰
۶۰ زهرا ناجی    الفقر فی القرآن و علاجه شیخ علی مرادی شیخ جهانگیر اسماعیلی ۸۹-۹۰
۶۱ حمیده نجفی  تقالیب الکلمات (….) فی القرآن الکریم  شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ اسحاق غلامی ۸۹-۹۰
۶۲    فاطمه گل شهر ی حقوق الاولاد علی الوالدین فی القرآن شیخ محمد نبی مخلوقی خانم ژیلا مرادپور ۸۹-۹۰
۶۳ فاطمه عبدالله پور تعدد الزوجات  فی القرآن والمذاهب الاخری شیخ جهانگیر اسماعیلی خانم ژیلا مرادپور ۸۹-۹۰
۶۴ عاطفه آقازاده المناسبات فی سوره ق شیخ اسحاق غلامی شیخ ایوب علیپور ۹۰-۹۱
۶۵ راحله احمدی تفسیر تحلیلی فی سوره الشمس د.ابراهیم  زارعی فر شیخ اسحاق محمدی ۹۰-۹۱
۶۶ آمنه احمدی تفسیر تحلیلی فی سوره حمد سید محمد شریف هاشمی شیخ اسحاق محمدی ۹۰-۹۱
۶۷ زلیخا احمدی فرد لاخوف علیهم ولاهم یحزنون سید محمد شریف هاشمی شیخ  عباس تقوی ۹۰-۹۱
۶۸ زینب بارانی مقارنهالبلاغیهبین سورتی الصافات و الوقعه شیخ عبدالظاهر سلطانی د.ابراهیم  زارعی فر ۹۰-۹۱
۶۹ سمیه جاوید الکبر فی القرآن و آثاره علی الفردوالمجتمع شیخ عبدالظاهر سلطانی شیخ اسحاق غلامی ۹۰-۹۱
۷۰ مریم خلیلی گرد انواع الفساد فی القزآن و أثره علی الفرد والمجتمع سید محمد شریف هاشمی شیخ  عباس تقوی ۹۰-۹۱
۷۱ منیره خوشجا تفسیر تحلیلی فی سوره ماعون شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ عبدالظاهر سلطانی ۹۰-۹۱
۷۲ رقیه دوبرا  اسباب استجابه الدعاء شیخ عبدالرحمن جعفری  شیخ جهانگیر اسمعیلی ۹۰-۹۱
۷۳ آمنه دوحرف دراسه ابتلاء النبیین (سلیمان وایوب ) فی القرآن شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۰-۹۱
۷۴ الهام دادبود حق الرسول علی المسلم فی القرآن شیخ عبدالرحمن جعفری شیخ محمد نبی مخلوقی ۹۰-۹۱
۷۵ هادیه دهگویی التشابه والإختلاف فی قصه یوسف د.ابراهیم  زارعی فر شیخ عبدالظاهر سلطانی ۹۰-۹۱
۷۶ ساره رحیمی صفات الداعی فی القرآن شیخ اسحاق محمدی شیخ اسحاق غلامی ۹۰-۹۱
۷۷ فاطمه روشن عباد الرحمن فی سوره الفرقان شیخ  عباس تقوی  شیخ جهانگیر اسمعیلی ۹۰-۹۱
۷۸ عایشه زارع الصدق فی القرآن شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۰-۹۱
۷۹ سمیه سرومیان الصبر علی المصیبه فی القرآن شیخ عبدالرحمن چندقند سید محمد شریف هاشمی ۹۰-۹۱
۸۰ فاطمه صالحی الذکر والحذف فی القرآن د.ابراهیم  زارعی فر شیخ عبدالظاهر سلطانی ۹۰-۹۱
۸۱ مریم علی نوری أولوالألباب  فی القرآن شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۰-۹۱
۸۲ منی فروزان الإشتقاق الأکبر فی القرآن شیخ عبدالظاهر سلطانی د.ابراهیم  زارعی فر ۹۰-۹۱
۸۳ هاجر مدنیان  مقاصد الحجاب فی القرآن شیخ عبدالرحمن جعفری شیخ اسحاق غلامی ۹۰-۹۱
۸۴ فاطمه مبارکی العفو فی القرآن سید محمد شریف هاشمی  شیخ جهانگیر اسمعیلی ۹۰-۹۱
۸۵ طیبه نیکمرام معرفه الشیطان فی ضوء القرآن شیخ  عباس تقوی شیخ اسحاق غلامی ۹۰-۹۱
۸۶ صفیه رحیمی صله الرحم فی القرآن شیخ موسی بازماندگان شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۰-۹۱
۸۷ شهربانو ایزدی الذین لایحبهم الله فی القرآن شیخ عبد الرؤوف منصوری شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۰-۹۱
۸۸ منیژه خواجوی القسم فی القرآن شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ اسحاق غلامی ۹۰-۹۱
۸۹ لیلا عاشوری صفات المنافقین فی القرآن دکتر رستم عطایی شیخ محمد نبی مخلوقی ۹۰-۹۱
۹۰ فرخنده خالقی کیف نتعامل مع القرآن شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۰-۹۱
۹۱ فائضه صدیقی خصائص الانسان الصالح  شیخ عبدالرحمن چندقند شیخ محمد نبی مخلوقی ۹۰-۹۱
۹۲ وهیبه رئیس زاده اسباب الرزق فی القرآن شیخ عبدالرحمن چندقند شیخ ایوب علیپور ۹۰-۹۱
۹۳ سمیره راب بالا التشویق و التعزیر فی القرآن شیخ قادری شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۰-۹۱
۹۴ فاطمه گل آخریان المسارعه فی الخیرات فی ضوء القرآن شیخ  عبدالرحمن جعفری شیخ اسحاق محمدی ۹۱-۹۲
۹۵ آمنه آذرطوس التشابه و الاختلاف بین آیات سوره هود و الآیات الاخری شیخ اسحاق غلامی د.ابراهیم  زارعی فر ۹۱-۹۲
۹۶ ایمانه آسوئیان المناسبه بین آیات سوره التحریم سیدمحمد شریف هاشمی شیخ ایوب علیپور ۹۱-۹۲
۹۷ فهیمه اسلامی منکروا الاخره فی القرآن الکریم شیخ عبدالقادر اکرامی  شیخ جهانگیر اسمعیلی ۹۱-۹۲
۹۸ عایشه اقتدار الاقامه الشهاده فی القرآن الکریم شیخ عبدالظاهر سلطانی شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۱-۹۲
۹۹ معصومه ایمانی العلاقات الجنسیه فی ضوء القرآن شیخ اسحاق محمدی شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۱-۹۲
۱۰۰ فاطمه بحری تسبیح الملائکه والانبیاء فی القرآن وآثاره فی حیاتنا شیخ  عباس تقوی شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۱-۹۲
۱۰۱ مریم بشگرد التعاون الاجتماعی فی القرآن شیخ ایوب علیپور شیخ عبدالظاهر سلطانی ۹۱-۹۲
۱۰۲ زینب تخش التفسیر التحلیلی آیه الکرسی شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ ایوب علیپور ۹۱-۹۲
۱۰۳ مریم جزیرئی المناسبه بین آیات سوره الانسان شیخ عبدالظاهر سلطانی شیخ اسحاق غلامی ۹۱-۹۲
۱۰۴ طیبه جلیلی التفسیر التحلیلی فی سوره الزلزله د.ابراهیم  زارعی فر شیخ عبدالظاهر سلطانی ۹۱-۹۲
۱۰۵ جمیله جباری التشابه و الاختلاف بین آیات سوره انعام و الآیات الاخری شیخ اسحاق غلامی شیخ محمد نبی مخلوقی ۹۱-۹۲
۱۰۶ فاطمه حسین زاده اوصاف الجنه فی ظل سورهالرحمن شیخ عبدالظاهر سلطانی شیخ عبدالغفار جاوید ۹۱-۹۲
۱۰۷ نجیبه حسینی اداب المعلم و المتعلم فی القرآن الکریم سید محمد شریف هاشمی شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۱-۹۲
۱۰۸ زلیخا حیدری حفظ الاعراض فی القرآن و اثره علی الفرد سید محمد شریف هاشمی شیخ محمد نبی مخلوقی ۹۱-۹۲
۱۰۹ آذر دردقه محاسبه النفس فی القرآن شیخ محمد نبی مخلوقی  شیخ جهانگیر اسمعیلی ۹۱-۹۲
۱۱۰ زینب دیمر قساوه القلب فی القرآن شیخ عبدالرحمن جعفری شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۱-۹۲
۱۱۱ فاطمه راشدی قیام اللیل فی القرآن شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۱-۹۲
۱۱۲ عزت رزاقی ثمرهالتوبه فی القرآن شیخ  عباس تقوی شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۱-۹۲
۱۱۳ بدریه زارعی التفسیر التحلیلی فی سوره الکوثر د.ابراهیم  زارعی فر شیخ عبدالظاهر سلطانی ۹۱-۹۲
۱۱۴ منیره زارعی من آیات الکونیه الجبال فی القرآن شیخ  عباس تقوی شیخ اسحاق غلامی ۹۱-۹۲
۱۱۵ فاطمه زارعی الفواکه فی القرآن وتأثیرها فی صحهالانسان سید محمد شریف هاشمی شیخ محمد نبی مخلوقی ۹۱-۹۲
۱۱۶ فاطمه سفاری التفسیرالتحلیلی لسوره قدر شیخ محمد نبی مخلوقی  شیخ جهانگیر اسمعیلی ۹۱-۹۲
۱۱۷ فوزیه عالی لاوری التفسیر التحلیلی فی سوره الفیل شیخ عبدالظاهر سلطانی شیخ اسحاق محمدی ۹۱-۹۲
۱۱۸ اسماء عبداللهی هجر القرآن الکریم شیخ عبدالرحمن چندقند شیخ ایوب علیپور ۹۱-۹۲
۱۱۹ عزت محمدی مفهوم التوکل تحت رایه القرآن شیخ  عباس تقوی سید محمد شریف هاشمی ۹۱-۹۲
۱۲۰ فاطمه نوری تعامل الآباء مع الاولاد فی قصص القرآنیه شیخ  عباس تقوی شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۱-۹۲
۱۲۱ نادیه هاشمی قوامیه الرجل فی آیه ۳۶ نساء شیخ اسحاق محمدی شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۱-۹۲
۱۲۲ عاطفه آقازاده امناسبه فی سوره قاف شیخ اسحاق غلامی  شیخ جهانگیر اسمعیلی ۹۱-۹۲
۱۲۳ ساره رحیمی دعوه الانبیا فی القرآن شیخ اسحاق محمدی شیخ ایوب علیپور ۹۱-۹۲
۱۲۴ شهربانو    ایزدی الذین لایحبهم الله فی القرآن شیخ  عبدالرؤف منصوری شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۱-۹۲
۱۲۵ فرخنده    خالقی کیف نتعامل مع القرآن شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۱-۹۲
۱۲۶ وهیبه رئیسی زاده اسباب الرزق فی القرآن شیخ عبدالرحمن چندقند شیخ ایوب علیپور ۹۱-۹۲
۱۲۷ صفیه       رحیمی صله الرحم فی القرآن شیخ   بازماندگان شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۱-۹۲
۱۲۸ فائضه        صدیقی خصائص الانسان الصالح شیخ عبدالرحمن چندقند شیخ محمد نبی مخلوقی ۹۱-۹۲
۱۲۹ لیلا        عاشوری صفات المنافقین فی القرآن دکتر  رستم عطایی شیخ محمد نبی مخلوقی ۹۱-۹۲
۱۳۰ سمیره  راب بالا التشویق و التعزیر فی القرآن شیخ محمد  قادری شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۱-۹۲
۱۳۱ بلقیس آژیراک التفسیر التحلیلی لسوره الکهف لآیه ۱ إلی ۶ شیخ عبدالظاهر سلطانی شیخ اسحاق محمدی ۹۲-۹۳
۱۳۲ فردوس سلامی مفهوم البر(دراسه اللغویه القرآنیه شیخ سید محمدشریف هاشمی شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۲-۹۳
۱۳۳ سلیمه ایمانی الجهاد بالنفس فی القرآن شیخ ایوب علیپور شیخ محمد نبی مخلوقی ۹۲-۹۳
۱۳۴ الناز اسماعیلی ثمرات التقوی فی ضوء القرآن الکریم شیخ عباس تقوی شیخ اسحاق محمدی ۹۲-۹۳
۱۳۵ آمنه بدری آثار الإنفاق فی القرآن شیخ ایوب علیپور شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۲-۹۳
۱۳۶ هاجر بزمالون التفسیر التحلیلی آیه قوامیه الرجال شیخ اسحاق محمدی شیخ عبدالظاهر سلطانی ۹۲-۹۳
۱۳۷ سودابه پایمزد قصه زکریا علیه السلام فی القرآن الکریم ( دراسه موضوعیه ) شیخ سید محمدشریف هاشمی شیخ ایوب علیپور ۹۲-۹۳
۱۳۸ حمیده حسینی لباس المرأه مقارنه بین الحیقه و واقع شیخ سید محمدشریف هاشمی شیخ محمدنبی مخلوقی ۹۲-۹۳
۱۳۹ سمیه حسینی پور کفاله الیتیم فی القرآن الکریم شیخ محمدنبی مخلوقی شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۲-۹۳
۱۴۰ قدریه حلیمی المقارنه بین منهج الزمخشری و ابن عطیه من خلال سوره المائده شیخ ایوب علیپور شیخ سید محمدشریف هاشمی ۹۲-۹۳
۱۴۱ عایشه خلفان التفسیر التحلیلی لسوره الحجرات لآیه ۱ الی ۵ شیخ محمدنبی مخلوقی شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۲-۹۳
۱۴۲ بدریه خمیری الریاء فی القرآن الکریم شیخ ایوب علیپور شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۲-۹۳
۱۴۳ حلیمه دریانورد الإعتبار فی القرآن الکریم شیخ ایوب علیپور شیخ عبدالظاهر سلطانی ۹۲-۹۳
۱۴۴ شهناز راینی التفسیر التحلیلی لسوره ابراهیم لآیه ۱ الی ۴ شیخ محمدنبی مخلوقی شیخ اسحاق محمدی ۹۲-۹۳
۱۴۵ فاطمه رستم زاده التفسیر التحلیلی لسوره آل عمران لآیه ۱۴ شیخ عبدالظاهر سلطانی شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۲-۹۳
۱۴۶ راحله رنجبر اسالیب دعوه ابراهیم علیه السلام فی القرآن الکریم شیخ عبدالغفار جاوید شیخ سید محمدشریف هاشمی ۹۲-۹۳
۱۴۷ سمیره سفاری مناسبه المقاطع والآیات فی سوره الجمعه شیخ اسحاق محمدی شیخ ایوب علیپور ۹۲-۹۳
۱۴۸ فتحیه سلامی معالم القیامه فی سوره التکویر شیخ عبدالقادر اکرامی چند قند ۹۲-۹۳
۱۴۹ فاطمه شناسی الثبات فی القرآن الکریم شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ عبدالغفار جاوید ۹۲-۹۳
۱۵۰ فتحیه صحرائی العمل المفضی الی البر فی سوره البقره شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ اسحاق غلامی ۹۲-۹۳
۱۵۱ مریم صحراگرد قصه مریم بنت عمران فی القرآن الکریم شیخ سید محمدشریف هاشمی  شیخ جهانگیر اسمعیلی ۹۲-۹۳
۱۵۲ خدیجه کاردوست نصره الله للمؤمنین فی ضوء القرآن الکریم شیخ عبدالغفار جاوید دکتر ابراهیم زارعی فر ۹۲-۹۳
۱۵۳ فاطمه محمودی الإشتقاق الأکبر فی القرآن الکریم فی الکلمات المبدوءه     بـ « الفاء» و « السین » و « السین » و « الفاء » المتغیر ثالثها دکتر ابراهیم زارعی فر شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۲-۹۳
۱۵۴ ناهید محمودی حبط الإعمال فی ضوء القرآن الکریم شیخ عبدالغفار جاوید  شیخ جهانگیر اسمعیلی ۹۲-۹۳
۱۵۵ عایشه منصوری التفسیر التحلیلی لسوره المؤمنون لآیه ۱ الی ۱۱ شیخ محمدنبی مخلوقی شیخ ایوب علیپور ۹۲-۹۳
۱۵۶ عایشه ناجی الغرور فی القرآن الکریم شیخ عبدالغفار جاوید  شیخ جهانگیر اسمعیلی ۹۲-۹۳
۱۵۷ نعیمه  اسلامی اشتقاق الاکبر فی الکلمات المبدوءه بالراء و الباء والغین والام شیخ عبدالظاهر سلطانی شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۳-۹۴
۱۵۸ سمیحه سراچی تفسیر التحلیلی للآیات السادسه الاولی من سوره النمل شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ اسحاق محمدی ۹۳-۹۴
۱۵۹ سودابه کوهی زاده تفسیر التحلیلی للآیتین الثلاثه والثلاثین و الاربعه والثلاثین من سوره القمان شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ عبدالظاهر سلطانی ۹۳-۹۴
۱۶۰ فاطمه رستم زاده تفسیر التحلیلی للآیه الرابعه عشر من سوره ال عمران  شیخ عبدالظاهر سلطانی شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۳-۹۴
۱۶۱ شهناز دیوان زاده تفسیر التحلیلی للآیات الخمس الاولی من سوره البقره شیخ محمد نبی مخلوقی  شیخ جهانگیر اسمعیلی ۹۳-۹۴
۱۶۲ حمیرا  قابل تفسیر التحلیلی للآیه الاخیره من سوره البقره شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۳-۹۴
۱۶۳ فاطمه محمودی تفسیر التحلیلی للآیتین الثامنه والخمسین واتاسعه و الخمسین من سوره النساء شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ اسحاق محمدی ۹۳-۹۴
۱۶۴ زینب عرفانی المناسبه بین آیات سوره الصف شیخ عبدالرحمن جعفری شیخ ایوب علیپور ۹۳-۹۴
۱۶۵ نصرت رحیمی المناسبات  فی سوره التغابن شیخ ایوب علیپور شیخ محمد علی محسنی ۹۳-۹۴
۱۶۶ ماهرخ عباسپور المناسبه بین مقاطع وآیات سوره الغاشیه شیخ عبدالغفار جاوید شیخ محمد نبی مخلوقی ۹۳-۹۴
۱۶۷ فریبا رنجبر المناسبه  بین الآیات الاولی الی السابعه من سوره البلد  شیخ عبدالظاهر سلطانی  شیخ جهانگیر اسمعیلی ۹۳-۹۴
۱۶۸ فاطمه ممنون المناسبه بین آیات و مقاطع سوره الطارق د.ابراهیم  زارعی فر شیخ محمد نبی مخلوقی ۹۳-۹۴
۱۶۹ سمیه محمدی تبار المناسبه بین آیات و مقاطع سوره الانفطار د.ابراهیم  زارعی فر شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۳-۹۴
۱۷۰ زینت تیرنگ منهج ابی حیان فی تفسیره البحر المحیط شیخ ایوب علیپور شیخ عبدالسلام شجاعی ۹۳-۹۴
۱۷۱ سیده رابعه  هاشمی منهج ابن عطیه من خلال تفسیره المحرر الوجیز سید محمد شریف هاشمی شیخ عبدالسلام شجاعی ۹۳-۹۴
۱۷۲ سلیمه بردغونی الوقف اللازم و تاثیره فی الفهم القرآن الکریم شیخ اسحاق محمدی شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۳-۹۴
۱۷۳ فاطمه حمیرانی ثمره الصبر فی القرآن الکریم شیخ عبدالغفار جاوید شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۳-۹۴
۱۷۴ سمیه بداخته قصه السلیمان فی سوره النمل شیخ عبدالرحمن چندقند شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۳-۹۴
۱۷۵ سهیلا محمدابولی دراسه کلمهالقلب و نظائرها شیخ اسحاق غلامی شیخ عبدالغفار جاوید ۹۳-۹۴
۱۷۶ مریم احمدی فرد المدرسه البصره التفسیریه فی عصر التابعین شیخ ایوب علیپور شیخ عبدالسلام شجاعی ۹۳-۹۴
۱۷۷ هندیه   صالحی هیمنه القرآن الکریم علی التوراه و الانجیل شیخ اسحاق غلامی شیخ عبدالظاهر سلطانی ۹۳-۹۴
۱۷۸ مرضیه محمدی الرضوان فی القرآن الکریم شیخ عبدالظاهر سلطانی شیخ عبدالغفار جاوید ۹۳-۹۴
۱۷۹ فاطمه خاتوله دور الحیاء فی حیاه المسلم من منظر القرآن الکریم شیخ عبدالغفار جاوید شیخ محمد علی محسنی ۹۳-۹۴
۱۸۰ عایشه آبریزه الاثم فی القرآن الکریم شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۳-۹۴
۱۸۱ فاطمه حسین پور دراسهموانع التدبر فی القرآن الکریم سید محمد شریف هاشمی د.ابراهیم  زارعی فر ۹۳-۹۴
۱۸۲ سیده عایشه دانش اخلاق الرسول الله فی القرآن الکریم شیخ عبدالرحمن چندقند شیخ ایوب علیپور ۹۳-۹۴
۱۸۳ زهرا فرشادی ثمره الایمان و العمل الصالح شیخ عبدالغفار جاوید شیخ محمد نبی مخلوقی ۹۳-۹۴
۱۸۴ ماه صنم جعفرپور اسماء الله الحسنی فی سوره الحدید شیخ عبدالرحمن جعفری شیخ عبدالغفار جاوید ۹۳-۹۴
۱۸۵ نادیه اللهیاری  الضلاله فی القرآن الکریم شیخ عبدالظاهر سلطانی شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۳-۹۴
۱۸۶ مریم خاکتاریک انهار الجنه فی ضوء القرآن الکریم شیخ جهانگیر اسماعیلی شیخ عبدالظاهر سلطانی ۹۳-۹۴
۱۸۷ چامله چنگالخوش الخشوع فی القرآن الکریم شیخ اسحاق غلامی شیخ جهانگیر اسماعیلی ۹۳-۹۴
۱۸۸ آمنه چاه تفسیر التحلیلی للآیتین  الحادیه عشره و الثانیه عشره من سوره الحجرات شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۳-۹۴
۱۸۹ آمنه  قاطع پور التفسیر التحلیلی لسوره الواقعه لآیه ۱ إلی ۱۲ شیخ ایوب علیپور د.ابراهیم  زارعی فر ۹۳-۹۴
۱۹۰ سمیه احمدپور التفسیر التحلیلی لسوره فصلت لآیه ۵۱ إلی ۴۹ شیخ محمدنبی مخلوقی شیخ اسحاق محمدی ۹۴-۹۵
۱۹۱ فوزیه رضایی ثمره ذکر شیخ عبدالظاهر سلطانی شیخ جهانگیر اسماعیلی ۹۴-۹۵
۱۹۲ فاطمه لنگهء اخلاق الرسول شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۴-۹۵
۱۹۳ آمنه درانی زاده التفسیر التحلیلی لسوره المومنین لآیه ۶۰ إلی ۵۷ شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ ایوب علیپور ۹۴-۹۵
۱۹۴ سکینه نوروزی اعجاز العلمی للبحار فی القرآن شیخ محمد نبی مخلوقی سید محمد شریف هاشمی ۹۴-۹۵
۱۹۵ مریم جابری الظن فی القرآن الکریم شیخ ایوب علیپور شیخ عبدالسلام شجاعی ۹۴-۹۵
۱۹۶ ماندانا خودسوز تناوب حروف جر ( من ، فی و …) شیخ عبدالقادر اکرامی د.ابراهیم  زارعی فر ۹۴-۹۵
۱۹۷ نادیه آذرباد التفسیر التحلیلی        للآیه ( ۲۷ _ ۱۷ )  شیخ عبدالقادر اکرامی  شیخ اسحاق غلامی ۹۴-۹۵
۱۹۸ فاطمه واحدیان الآء الله التی اکرم بها الانسان من خلال سوره النحل شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ عبدالسلام شجاعی ۹۴-۹۵
۱۹۹ سعیده بدری العبر من قصه موسی و عبد الصالح شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۴-۹۵
۲۰۰ هاجر سرسور دور المرأه فی الاسره فی القرآن  شیخ اسحاق محمدی شیخ محمد نبی مخلوقی ۹۴-۹۵
۲۰۱ منیره رأفت تشابه و الاختلاف فی سوره اعراف،حجر و ص شیخ اسحاق غلامی شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۴-۹۵
۲۰۲ زینب رزاقی تشابه و الاختلاف من سوره مریم الآیه ۹-۳  شیخ اسحاق غلامی د.ابراهیم  زارعی فر ۹۴-۹۵
۲۰۳ خدیجه ملایی گروگ معرفه اسماء الله الحسنی فی ضوء سوره الحشر شیخ محمدعلی محسنی شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۴-۹۵
۲۰۴ سمیره تاند معرفه اسماء الله الحسنی فی ضوء سوره التغابن شیخ محمدعلی محسنی شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۴-۹۵
۲۰۵ فریده سالارگزیری اوصاف الجنه فی ضوء سوره الواقعه شیخ عبدالغفارجاوید شیخ جهانگیر اسماعیلی ۹۴-۹۵
۲۰۶ فرخنده صحراگرد طعام اهل الجهنم و شرابهم شیخ عبدالغفارجاوید شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۴-۹۵
۲۰۷ عایده ستمکش اسماء الله الحسنی فی ضوء سوره الحجرات شیخ عبدالغفارجاوید شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۴-۹۵
۲۰۸ لطیفه احمدپور الکبر و علاجه فی القرآن شیخ عبدالغفارجاوید شیخ عبدالسلام شجاعی ۹۴-۹۵
۲۰۹ مریم درداب التربیه النفسیه من خلال اداء العبادات فی القرآن شیخ عبدالغفارجاوید  شیخ اسحاق غلامی ۹۴-۹۵
۲۱۰ فاطمه شافعی اوصاف النار الجهنم فی القرآن شیخ عبدالسلام شجاعی شیخ عبدالغفارجاوید ۹۴-۹۵
۲۱۱ اسماء یوسفی اوصاف المجرمین عند قیام شیخ عبدالسلام شجاعی شیخ عبدالغفارجاوید ۹۴-۹۵
۲۱۲ زرخاتون زارعی اثر الکفر فی الدنیا و الاخره علی صاحبه شیخ عبدالسلام شجاعی شیخ جهانگیر اسماعیلی ۹۴-۹۵
۲۱۳ محبوبه یوسفی الفوز فی القرآن الکریم شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ محمد علی محسنی ۹۵-۹۶
۲۱۴ بدریه بحری تفسیر تحلیلی زمر آیه ۶۸ تا ۷۰ شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ عبدالغفارجاوید ۹۵-۹۶
۲۱۵ سادیه برزگر المعامله العادله بین الاولاد فی القران شیخ عبدالسلام شجاعی شیخ محمد علی محسنی ۹۵-۹۶
۲۱۶ سمیره بیگناهی تفسیر تحلیلی سوره حدید ۲۰ و ۲۱ شیخ عبدالغفارجاوید شیخ جهانگیر اسماعیلی ۹۵-۹۶
۲۱۷ عایشه پرستش تفسیر تحلیلی سوره ی ابراهیم آیه ۴۸ تا آخر شیخ محمد علی محسنی شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۵-۹۶
۲۱۸ فاطمه تاب آلیات مکافحه الفحشاء فی القرآن شیخ عبدالغفارجاوید شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۵-۹۶
۲۱۹ فاطمه توزی تفسیر تحلیلی سوره احزاب آیه ۷۲ و ۷۳ شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۵-۹۶
۲۲۰ فرشته جعفری تفسیر تحلیلی سوره اسراء آیه ۹ تا ۱۱ شیخ محمد نبی مخلوقی  شیخ اسحاق غلامی ۹۵-۹۶
۲۲۱ زیبا درسته کیفیه خلق الارض شیخ ایوب علی پور هاشمی ۹۵-۹۶
۲۲۲ امنه زارعی تفسیر تحلیلی سوره واقعه آیه ۲۷ تا ۴۰ شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ عبدالسلام شجاعی ۹۵-۹۶
۲۲۳ هاجر زردمویان تفسیر تحلیلی سوره واقعه آیه ۲۷ تا ۴۰ شیخ محمد علی محسنی شیخ اسحاق محمدی ۹۵-۹۶
۲۲۴ افنان سرود اسئله التی یواجهها الانسان یوم القیامه شیخ ایوب علی پور شیخ عبدالسلام شجاعی ۹۵-۹۶
۲۲۵ میمونه سوختگاه اخلاق رسول الله فی القرآن الکریم شیخ عبدالرحمن چندقند بحری ۹۵-۹۶
۲۲۶ سکینه فتوت اسلوب المقابله فی قصه یوسف  شیخ اسحاق غلامی شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۵-۹۶
۲۲۷ فاطمه کوهی توجیه القراءات السبع فی سوره الانبیاء شیخ اسحاق محمدی شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۵-۹۶
۲۲۸ مریم محمدی دراسه دلالیه لکلمه الصدقه فی القرآن د.ابراهیم  زارعی فر شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۵-۹۶
۲۲۹ حفصه معدنی جاهویی اسلوب المقابله فی الامثال المصرحه فی القرآن  شیخ اسحاق غلامی د.ابراهیم  زارعی فر ۹۵-۹۶
۲۳۰ زینب مقدم تفسیر تحلیلی سوره توبه آیه ۴۰ شیخ اسحاق محمدی شیخ عبدالغفارجاوید ۹۵-۹۶
۲۳۱ فریبا رنجبر مناسبه الآیات والمقاطع فی سوره البلد شیخ عبدالظاهر سلطانی   ۹۵-۹۶
۲۳۲ تهمینه احمدنیا احمد نیا مناسبه فواصل آیات سوره المجادله شیخ عبدالرحمن چندقند شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۶-۹۷
۲۳۳ سمیه بذرفکار التفسیر التحلیلی سوره ابراهیم آیه ۵ الی ۹ دکتر ایمان کنعانی دکترابراهیم زارعی فر ۹۶-۹۷
۲۳۴ مریم   توفیقی تفسیر تحلیلی سوره دخان آیه ۱۰ الی ۱۶ شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ محمد علی محسنی ۹۶-۹۷
۲۳۵ منا   پورجاوید التبرج فی القرآن الکریم شیخ عبدالسلام شجاعی شیخ ایوب علی پور ۹۶-۹۷
۲۳۶ حکیمه  رزاقی اختلاف ندا البشر فی القرآن الکریم د.ابراهیم  زارعی فر شیخ اسحاق غلامی ۹۶-۹۷
۲۳۷ سارا رئیسی کوهکن تفسیر تحلیلی سوره زخرف آیه ۶۷ الی ۷۳ شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ عبدالغفار جاوید ۹۶-۹۷
۲۳۸ فروزان علی پور مقارنه بین منهج البغوی و ابن الجوزی شیخ عبدالسلام شجاعی شیخ سیدمحمدشریف هاشمی ۹۶-۹۷
۲۳۹ سمیه  ماهی خور زینه الباطل کما یصورها القرآن الکریم شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ شیخ اسحاق محمدی ۹۶-۹۷
۲۴۰ آمنه  مرادپور تفسیر تحلیلی سوره واقعه آیه ۱۰ الی ۲۶ شیخ عبدالسلام شجاعی شیخ ابراهیم زرهی زاده ۹۶-۹۷
۲۴۱ عایشه  مرادپور تفسیر تحلیلی سوره واقعه آیه ۴۱ الی ۵۶ شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ عبدالرحمن چندقند ۹۶-۹۷
۲۴۲ مریم  محمودی المناسبه فی سوره النباء د.ابراهیم  زارعی فر شیخ محمدنبی مخلوقی ۹۶-۹۷
۲۴۳ خوله  نجارباشی اسالیب نصح ابراهیم لابیه فی سوره مریم شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۶-۹۷
۲۴۴ مریم  شمسا تفسیر تحلیلی سوره سبا آیه ۵۱ الی ۵۴ شیخ محمد نبی مخلوقی شیخ عبدالغفار جاوید ۹۶-۹۷
۲۴۵ مرضیه بخشی اسماء الله الحسنی فی سوره‌اللقمان شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۷-۹۸
۲۴۶ عایشه بلویه تفسیر تحلیلی اعراف آیه ۱۱ الی ۱۸ شیخ عبدالسلام شجاعی شیخ ایوب علی پور ۹۷-۹۸
۲۴۷ منیره جعفری اسباب سقوط الامم فی القرآن الکریم شیخ عبدالرحمن چندقند شیخ عبدالغفارجاوید ۹۷-۹۸
۲۴۸ عاطفه جعفری پور تفسیر تحلیلی آیه ۶۵ الی ۷۴ سوره واقعه شیخ عبدالرحمن جعفری شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۷-۹۸
۲۴۹ علیه کرن التشابه اللفظی ذاریات،‌حجر و هود(فی قصه ضیف ابراهیم دکتر ایمان کنعانی شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۷-۹۸
۲۵۰ سمیره کهن تفسیر تحلیلی سوره یونس آیه ۷ الی ۱۰ شیخ عبدالسلام شجاعی دکتر ایمان کنعانی ۹۷-۹۸
۲۵۱ الهام مفهوم یادگاری التشابه اللفظی بقره ۵۸ الی۶۰ آل عمران ۱۶۰ الی ۱۶۲ شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ اسحاق غلامی ۹۷-۹۸
۲۵۲ هدی احمدی المشوره فی الاسره من منظر القرآن الکریم شیخ عبدالسلام شجاعی شیخ عبدالرحمن جعفری ۹۸-۹۹
۲۵۳ مهناز بیستونی المناسبه فی القرآن الکریم «سوره الملک نموذجا» شیخ محمدنبی مخلوقی شیخ عبدالغفار جاوید ۹۸-۹۹
۲۵۴ لطیفه پشام اسباب السعاده للحیاه الزوجیه فی ضوء القرآن شیخ عبدالسلام شجاعی شیخ اسحاق محمدی ۹۸-۹۹
۲۵۵ منظر دهقان المناسبه فی القرآن «سوره البروج نموذجا» شیخ عبدالغفار جاوید دکتر ابراهیم زارعی فر ۹۸-۹۹
۲۵۶ فاطمه رحیم المناسبه بین اسماء الله الحسنی و مفهوم الآیات فی سوره سبا دکتر ابراهیم زارعی فر شیخ جهانگیر اسماعیلی ۹۸-۹۹
۲۵۷ آمنه رزمگه تفسیر تحلیلی سوره الانسان من آیه ۱۲-۲۲ دکتر ایمان کنعانی شیخ ابراهیم زرهی زاده ۹۸-۹۹
۲۵۸ رقیه رنجبرلاوری المناسبه فی سوره الاعلی شیخ ایوب علیپور شیخ محمد علی محسنی ۹۸-۹۹
۲۵۹ حفصه صلاحی نژاد تفسیر التحلیلی لسوره الاسراءمن الآیه ۱۳-۱۷ شیخ ایوب علیپور شیخ عیدابرحمن چندقند ۹۸-۹۹
۲۶۰ افسانه غفاری المناسبات فی القرآن سوره الفرقان آیات ۶۳-۷۷ دکتر ایمان کنعانی شیخ عبدالغفار جاوید ۹۸-۹۹
۲۶۱ فرحناز فرجاد توجیه القراءات السبع المتواتره فی ثلاثه سور القمر الواقعه و الرحمن شیخ اسحاق محمدی شیخ جهانگیر اسماعیلی ۹۸-۹۹
۲۶۲ حسنیه مالکی پورخمیری انواع آیات و مصادیقها فی القرآن -تفسیر طنطاوی و زحیلی دکتر ایمان کنعانی شیخ ایوب علی پور ۹۸-۹۹
۲۶۳ صبریه محمدی نژادخمیری پور المناسبه فی صوره الرحمن آیات ۱ الی ۱۳ شیخ محمدنبی مخلوقی شیخ عبدالسلام شجاعی ۹۸-۹۹
۲۶۴ فریده هاشمی زاده المناسبات فی سوره الرعد آیات ۱-۵ شیخ عبدالقادر اکرامی شیخ ابراهیم زرهی زاده ۹۸-۹۹
۲۶۵ نجیبه هنرمند اثر السیاق القرآنی فی فهم آیات من سوره النمل ۸۲-۹۳ تفسیر طبری و ابن کثیر نموذجا شیخ اسحاق غلامی شیخ عبدالقادر اکرامی ۹۸-۹۹
۲۶۶ فاطمه شکیبا الاسرار تقدیم و تاخیر فی سوره الکهف و دلالتها دکتر ابراهیم زارعی فر شیخ اسحاق غلامی ۹۸-۹۹
۲۶۷ فاطمه بدوئی اثر التلاوه فی الدنیا و الاخره فی ضوء القرآن شیخ عبدالغفار جاوید   ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۲۶۸ فاطمه  بهینه برالوالدین و حقوقهما فی القرآن الکریم شیخ عبدالرحمن چندقند   ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۲۶۹ ثریا پدیسار آثار التوکل الإیمانیه و النفسیه فی حیاه الانبیاء من خلال القرآن الکریم دکتر ایمان کنعانی   ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۲۷۰ مریم  حمیرانی اکرام الضیف من منظر القرآن الکریم شیخ عبدالسلام شجاعی   ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۲۷۱ فاطمه  حمیرانی السیاق القرآنی دراسه نظریه تطبیقیه علی سوره تبارک شیخ سیدمحمدشریف هاشمی   ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۲۷۲ سیده مریم زارعی اثر الام فی تربیه الاولاد شیخ سیدمحمدشریف هاشمی   ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۲۷۳ مریم  شاعری مفهوم افسردگی و راههای درمان آدر در قرآن کریم شیخ سیدمحمدشریف هاشمی   ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۲۷۴ فریال  علوی اثرالصلاه فی الحیاه الفردیه و الاجتماعیه     ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۲۷۵ عزیزه محمدی کووئی انواع التعاون الایجابی فی القرآن الکریم شیخ عبدالسلام شجاعی   ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۲۷۶ صدیقه  مظفری رمچاهی دورالنمط الکلامی فی تربیه الاولاد فی ضوء القصص القرآنیه شیخ عبدالسلام شجاعی   ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۲۷۷ محبوبه چرخی منهج الدعوه الی اللع فی قصه ابراهیم فی القرآن الکریم دکتر ایمان کنعانی   ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۲۷۸ شیما دست برسر الوصایا القرآنیه لعنایه الأیتام دکتر ایمان کنعانی   ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۲۷۹ سمیه راستگو التفسیر التحلیلی للآیات الکلاس الاول لسوره النور شیخ محمدعلی محسنی   ۱۳۹۹-۱۴۰۰