ترم ۱
ردیف کد ماده عنوان ماده نوع ماده تعداد واحد پیش نیاز سرفصل ماده
نظری عملی
۱ ۱۴۲۰۱ اصول تفسیر ۱ تخصصی ۲
۲ ۱۴۲۰۶ تفسیر روایی ۱ تخصصی ۳ اصول تفسیر ۱ (هم نیاز)
۳ ۱۴۲۰۴ مکاتب تفسیری ۱ تخصصی ۲
۴ ۱۴۲۱۴ مفردات ۱ تخصصی ۲
۵ ۱۲۲۰۱ حفظ قرآن ۱ پایه ۱
۶ ۱۲۰۰۱ علوم حدیث و تخریج پایه ۲
۷ ۱۳۲۰۱ نحو و صرف ۱ پایه ۲
۸ ۱۱۲۰۱ مرجع شناسی و روش تحقیق * عمومی ۱
مجموع واحد ۱۵ ۰
۱۵

* انتخاب ماده (مرجع شناسی و روش تحقیق) در ترم اول اجباری می باشد.

 

ترم ۲
ردیف کد ماده عنوان ماده نوع ماده تعداد واحد پیش نیاز سرفصل ماده
نظری عملی
۱ ۱۴۲۰۲ اصول تفسیر ۲ تخصصی ۲ اصول تفسیر ۱
۲ ۱۴۲۰۵ مکاتب تفسیری ۲ تخصصی ۱ مکاتب تفسیری ۱
۳ ۱۴۲۰۷ تفسیر روایی ۲ تخصصی ۳ تفسیر روایی ۱
۴ ۱۴۲۱۵ مفردات ۲ تخصصی ۲ مفردات ۱
۵ ۱۴۲۲۱ تاریخ قرآن ۱ تخصصی ۱
۶ ۱۳۲۰۲ نحو و صرف ۲ اصلی ۲ نحو و صرف ۱
۷ ۱۳۲۰۹ ادب جاهلی ۱ اصلی ۱
۸ ۱۲۲۰۲ حفظ قرآن ۲ پایه ۱
۹ ۱۱۰۰۲ مقاله نویسی* عمومی ۱
۱۰ قراءات و تأثیر آن در تفسیر تخصصی ۱
۱۱ قرائت مجوده ۱ عمومی ۱
مجموع واحد ۱۶ ۰
۱۶

* انتخاب ماده (مقاله نویسی) در ترم دوم اجباری می باشد.

 

ترم ۳
ردیف کد ماده عنوان ماده نوع ماده تعداد واحد پیش نیاز سرفصل ماده
نظری عملی
۱ ۱۴۲۰۳ اصول تفسیر ۳ تخصصی ۲ اصول تفسیر ۲
۲ ۱۴۲۲۲ تاریخ قرآن ۲ تخصصی ۱ تاریخ قرآن ۱
۳ ۱۴۲۱۳ تفسیر مقارن تخصصی ۳
۴ ۱۴۲۱۶ مفردات ۳ تخصصی ۲ مفردات ۲
۵ ۱۳۲۱۰ ادب جاهلی ۲ اصلی ۱
۶ ۱۳۲۱۷ بلاغت ۱ اصلی ۲
۷ ۱۳۲۰۳ نحو و صرف ۳ اصلی ۲ نحو و صرف ۲
۸ ۱۲۲۰۳ حفظ قرآن ۳ پایه ۱
۹ ۱۱۲۰۲ اصول فقه ۱ عمومی ۱
مجموع واحد ۱۵ ۰
۱۵

 

 

ترم ۴
ردیف کد ماده عنوان ماده نوع ماده تعداد واحد پیش نیاز سرفصل ماده
نظری عملی
۱ ۱۴۲۰۸ تفسیر موضوعی ۱ تخصصی ۳
۲ ۱۴۲۱۷ مفردات ۴ تخصصی ۲ مفردات ۳
۳ حدیث ۱ عمومی ۲
۴ ۱۳۲۰۴ نحو و صرف ۴ اصلی ۲ نحو و صرف ۳
۵ ۱۳۲۱۱ ادب جاهلی ۳ اصلی ۱
۶ ۱۳۲۱۸ بلاغت ۲ اصلی ۱ بلاغت ۱
۷ ۱۲۲۰۴ حفظ قرآن ۴ پایه ۱
۸ ۱۱۲۰۸ فقه ۱ عمومی ۲
۹ ۱۱۲۰۳ اصول فقه ۲ عمومی ۱ اصول فقه ۱
۱۰ قرائت مجوده ۲ عمومی ۱
مجموع واحد ۱۵ ۰
۱۵

توجه: نگارش مقاله به صورت ۱ واحد عملی در این ترم ارائه می شود.

 

 

ترم ۵
ردیف کد ماده عنوان ماده نوع ماده تعداد واحد پیش نیاز سرفصل ماده
نظری عملی
۱ ۱۴۲۰۹ تفسیر موضوعی ۲ تخصصی ۳ تفسیر موضوعی ۱
۲ حدیث ۲ عمومی ۱
۳ اسالیب بلاغی ۱ تخصصی ۲
۴ ۱۳۲۰۵ نحو و صرف ۵ اصلی ۲ نحو و صرف ۴
۵ ۱۳۲۱۲ ادب جاهلی ۴ اصلی ۱
۶ ۱۳۲۱۹ بلاغت ۳ اصلی ۱ بلاغت ۲
۷ ۱۲۲۰۵ حفظ قرآن ۵ پایه ۱
۸ ۱۱۲۰۹ فقه ۲ عمومی ۱
۹ ۱۱۲۰۴ اصول فقه ۳ عمومی ۱ اصول فقه ۲
۱۰ فقه اللغه ۱ اصلی ۱
۱۱ روش بحث عمومی ۱
مجموع واحد ۱۵ ۰
۱۵

 

ترم ۶
ردیف کد ماده عنوان ماده نوع ماده تعداد واحد پیش نیاز سرفصل ماده
نظری عملی
۱ تفسیر تحلیلی ۱ تخصصی ۳
۲ حدیث ۳ عمومی ۱
۳ اسالیب بلاغی ۲ تخصصی ۲ اسالیب بلاغی ۱
۴ ۱۳۲۰۶ نحو و صرف ۶ اصلی ۲ نحو و صرف ۵
۵ عقیده عمومی ۲
۶ ۱۲۲۰۶ حفظ قرآن ۶ پایه ۱
۷ ۱۱۲۱۰ فقه ۳ عمومی ۱
۸ ۱۱۲۰۵ اصول فقه ۴ عمومی ۱ اصول فقه ۳
۹ فقه اللغه ۲ اصلی ۱ فقه اللغه ۱
۱۰ ۱۱۰۱۹ تاریخ معاصر عمومی ۱
۱۱ قرائت مجوده ۳ عمومی ۱
مجموع واحد ۱۶ ۰
۱۶

تفسیر تحلیلی ۲

ترم ۷
ردیف کد ماده عنوان ماده نوع ماده تعداد واحد پیش نیاز سرفصل ماده
نظری عملی
۱ تفسیر تحلیلی ۲ تخصصی ۳ تفسیر تحلیلی ۱
۲ حدیث ۴ عمومی ۱
۳ ترجمه قرآن ۱ تخصصی ۱
۴ ۱۳۲۰۷ نحو و صرف ۷ اصلی ۲ نحو و صرف ۶
۵ زبان انگلیسی ۱ عمومی ۱
۶ ۱۲۲۰۷ حفظ قرآن ۷ پایه ۱
۷ ۱۱۲۱۱ فقه ۴ عمومی ۱
۸ ۱۱۲۰۶ اصول فقه ۵ عمومی ۲ اصول فقه ۴
۹ تاریخ ادیان عمومی ۱
۱۰ قرائت مجوده ۴ عمومی ۱
مجموع واحد ۱۵ ۰
۱۵

 

ترم ۸
ردیف کد ماده عنوان ماده نوع ماده تعداد واحد پیش نیاز سرفصل ماده
نظری عملی
۱ تفسیر تحلیلی ۳ تخصصی ۳ تفسیر تحلیلی ۲
۲ حدیث ۵ عمومی ۱
۳ ترجمه قرآن ۲ تخصصی ۲ ترجمه قرآن ۱
۴ ۱۳۲۰۷ نحو و صرف ۸ اصلی ۲ نحو و صرف ۷
۵ زبان انگلیسی ۲ عمومی ۱ زبان انگلیسی ۱
۶ ۱۲۲۰۷ حفظ قرآن ۸ پایه ۱
۷ ۱۱۲۱۱ فقه ۵ عمومی ۱
۸ ۱۱۲۰۶ اصول فقه ۶ عمومی ۱ اصول فقه ۵
۹ اعجاز قرآن تخصصی ۲
مجموع واحد ۱۴ ۰
۱۴