آدرس : هرمزگان ـ بندرلنگه ـ محله امیرآباد ـ مجتمع علمی فرهنگی سلطان العلماء بندرلنگه

تلفن :  ۴۴۲۴۳۰۵۶ـ ۰۷۶     ؛   ۰۹۱۷۷۶۲۷۵۱۸           فاکس : ۴۴۲۴۳۰۵۲ ـ ۰۷۶

سایت : www.sultanolama.com

ایمیل : bl.ms.tafsir84@gmail.com  sultanolama@gmail.com