در این پایان نامه بیش از هزار واژه قرآنی بر اساس اشتقاق اکبر مورد ریشه یابی قرار گرفته و در مجموع شامل سه بخش می باشد :
بخش اول: اشتقاق اکبر یا حالات ششگانه کلمات ، مثلا از سه حرف (ب ر ح) می توان شش کلمه ساخت که در معنی با هم مشترک باشند.
بخش دوم : نوع دیگری از اشتقاق اکبر ، یعنی اشتراک در حرف اول و دوم و اختلاف در حرف سوم است که چنین کلماتی هم با یکدیگر در یک معنا جمع می شوند.
بخش سوم: بیان مخارج و صفات حروف و مقدار ارتباط آنها با معانی الفاظ.
برای دریافت کامل این پایان نامه بر دو پیوند زیر کلیک نمایید:
قسمت اول
قسمت دوم
نویسنده: شیخ عبدالظاهر سلطانی