معاونت پژوهشی قسم سالانه سخنرانی های علمی توسط اساتید قسم و خارج از آن به صورت ادواری برگزار می نماید.